Dating dating dating personals site site sitemap html sites info


dating dating dating personals site site sitemap html sites info-82

Câu bị động được sử dụng khi bản thân chủ thể không tự thực hiện được hành động. (Tiền của tôi bị trộm mất ngày hôm qua.) Ta thấy chủ thể là “tiền của tôi” không thể tự “trộm” được mà bị một ai đó “trộm” nên câu này ta cần sử dụng câu bị động.

Trong đó: be: động từ “to be”, Vp II: Động từ phân từ hai CHÚ Ý: Động từ “to be” sẽ chia theo thì và chia theo chủ ngữ. (Bữa ăn vừa mới được nấu.) Ta thấy “bữa ăn” không thể tự thực hiện việc “nấu” nên ta cần sử dụng câu bị động.

Ann was given some bananas and some flowers(by us). The fridge was moved into the living room(by them). Some cups of tea were brought to the visitors in the next room (by her).

The note wasn’t taken to the manager(by the secretary).

S V O Ta thấy chủ thể “bố mẹ tôi” hoàn toàn có thể tự thực hiện việc “chuẩn bị rất nhiều bánh ngon”. Some drunk drivers caused the accident in this city.